Växa

Jordnära bedriver hem för vård och boende, boendestöd i hemmet och utredningar för både unga och vuxna med olika psykosociala problem, missbruk och/eller viss neuropsykiatri.Jordnära Växa välkomnas vuxna män och kvinnor, över 18 år, med beroendeproblematik. 

Även kriminalitet kan finnas med i bakgrunden.

Man har på Jordnära Växa möjlighet att ta med sig sitt husdjur (i mån av plats).


Vi erbjuder...


  • En trygg miljö och engagerad kontaktperson
  • Aktiviteter som stimulerar och utvecklar
  • Utbildnings- och praktikplatser i närområde
  • Kognitiv och miljöterapeutisk inriktning
  • Hemlagad och god mat


Vi har de senaste åren jobbat främst med 12-stegsterapi i grupp och enskilt, med alkohol- och drogterapeut, regelbundna

AA/NA-möten, programmet "Kriminalitet som livsstil", avslappning/stressreducerande metoder samt MI-samtal med behandlare.


Sedan en längre tid har vi känt ett behov av att utöka verksamheten för att ännu bättre kunna möta individens behov.

Vi har sett att så väl enstaka som upprepade trauman kan vara hinder för att kunna tillgodogöra sig behandlingen på ett tillfredsställande sätt.


Vi erbjuder fortfarande 12-steg, verksamheten har såväl inspiration av 12-steg som möjlighet att erbjuda ett fullständigt program.


Vi erbjuder en milöterapeutisk inriktning parallellt med 12-steget. Det underlättar för individen att stabilisera sig, inför att bearbeta sitt/sina trauman.


Miljön kring Jordnära Växa är en utmärkt plats för att ge utrymme för natur, djur och trädgårdssysslor som är en friskfaktor.


Tillsammans skapar vi en trygg hamn för att kunna vara närvarande och vila i sin egen kropp. Vägen dit består av hälsofrämjande aktiviteter.


Många gånger handlar det om att man behöver ha en stabil vardag, med bostad, försörjning och andra praktiska yttre faktorer. Vi hjälper till att medvetandegöra hinder för att kunna ta in och hantera en behandling. 

För att uppnå inre stabilisering erbjuds andningstekniker och avslappning/medveten närvaro av olika slag. Vi arbetar med det som stärker individens förmågor att hantera sina känslor och impulser (affektregelering och impulskontroll).

Vår strävan är att individen ökar på känslan av sammanhang i samklang med stressreducerande metoder, så att individen lättare kan hantera situationer som uppstår i vardagen. Individen utbildas också i hur psykosociala mekanismer kan fungera för den som har PTSD. Ofta krävs medicinering för att individen skall kunna hantera sömnbesvär, ångest, depression och smärtor. Med andra ord så innebär det att vi i större utsträckning kan ta emot personer med medicinering initialt. Målsättningen är dock att fasa ut mediciner med tiden.


Det finns många sidor i traumafokuserad samtalsbehandling. Gemensamt för alla metoder är att individen tillsammans med sin behandlare går igenom händelserna som ligger bakom traumatiseringen. På Jordnära Växa kommer behandlingsteamet jobba med flera olika metoder för att kunna möta individens trauman. Vi möter varje individ där den befinner sig och anpassar individuellt metoden.


Vi arbetar djupt och med hela systemet av känslor, tankar och beteenden. Det kan vara ickeverbala metoder så som kroppsinriktad terapi och bild (inre bild och yttre bildskapande). Relationen och relationsfärdigheter är en viktig faktor i behandlingen. Vi arbetar också aktivt med beteendeförändringar/livsstilsförändringar och kognitiva omstruktureringar.


Vi kan (mot avrop) även erbjuda neuropsykiatrisk utredning på plats, via mobilt utredningsteam.


Vi främjar personlig utveckling och jobbar för att förhindra återfall. I denna fas får individen hjälp med sorgebearbetning och nyorientering. Individen kan komma vidare i livet utan att styras av rädsla och en negativ självbild. Målsättningen är att individen skall återfå en känsla av sammanhang, hanterbarhet och mening i sitt liv, och kunna integrera traumat som en del av sin historia. Existentiella teman får utrymme.


Förutom de miljöterapeutiska sammanhangen på avdelningen erbjuds också möjlighet till praktik, såväl internt som externt.


Vi hoppas att vi kan hjälpa fler att komma till en fördjupad personlig utveckling på ett tryggt och omvårdande vis!